top of page

​도시명상: 미디어 가이드_2. 대왕교

도시명상_02_대왕교경기시민예술학교 성남캠퍼스
00:00 / 06:46
낭만로드 2013 km project_복정 (1).JPG
낭만로드 2013 km project_복정 (2).JPG

낭만로드 : 2013 : km_복정, 이계원, 2013 

Romantik road : 2013 : km_Bokjeong, Kien Lee, 2013

낭만로드 : 2013 : km_복정, 박성진, 2013 

Romantik road : 2013 : km_Bokjeong, Park Seongjin, 2013

20201024_140339.jpg

대왕교_빔 프로젝션, 2020

에딘버러의 밤 산책, 쟈넷 카디프/브루스밀러, 2019 

Night Walk for Edinburgh, Janet Cardiff and George Bures Miller, 2019

bottom of page